پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری (با تأکید بر نظام حقوقی امنیت‌مدار)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.382601.1180

چکیده

پژوهش حاضر به رویکرد طراحی محیط شهری به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم می‌پردازد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده نیز توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای انجام گرفته است. طراحی شهری از طریق ایجاد فضاهای قابل ‌دفاع هدفی اجتماعی بوده و به‌دنبال این است که ساختار کالبدی مناطق شهری به‌گونه‌ای باشد که مراقبت و کنترل سطوح مناطق مختلف شهری و امنیت اطراف خانه‌ها شامل خیابان‌ها، کوچه‌ها، سطوح عابر پیاده، فضاهای ارتباطی شهری با کاربردهای گوناگون انجام پذیرد. این رویکرد پیشگیرانه مردم را قادر سازد از فضاهایی که در اختیار دارند، استفاده مطلوب کنند و از زندگی سالم و بار ارزشی بهره‌مند شوند. در این رویه پیشگیرانه، هرچند زندگی شهروندان نیز به‌طور قابل‌توجهی تحت نظارت قرار می‌گیرد، اما برای نیل به امنیت و زندگی عاری از مجرمان، نیازمند استفاده از ابزارهای مراقبتی نیز هستیم. تقدم امنیت بر آزادی از طریق بالابردن هزینه‌های ارتکاب جرم و کاهش جذابیت جرم، نقطه پیوند نظریه پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری و نظام حقوقی امنیت‌مدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situational Prevention by Designing the Urban Environment (with an Emphasis on the Security-Oriented Legal System)

نویسندگان [English]

  • Ali Faramarzi Babadi 1
  • Mohammad Reza Rahmat 2
1 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, School of Theology and Islamic Studies, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The present study deals with the approach of urban environment design as a solution for crime prevention. The present study is of an applied type and the method used is also descriptive-analytical, using documentary and library sources. Urban design is a social goal through the creation of defensible spaces and seeks to have the physical structure of urban areas in such a way that care and control of the levels of different urban areas and security around houses including streets, alleys, pedestrian surfaces, communication spaces a city with various uses. This preventive approach enables people to make optimal use of the spaces they have and to benefit from a healthy and valuable life. In this preventive procedure, although the lives of citizens are significantly monitored, we also need to use care tools to achieve security and a life free from criminals. Precedence of security over freedom by raising the costs of committing crime and reducing the attractiveness of crime is the connection point of the theory of situational prevention through the design of the urban environment and the security-oriented legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational Prevention
  • Urban Environment
  • Security