مهم‌ترین مصادیق جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی در سیاست کیفری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

10.22034/jccj.2023.398115.1274

چکیده

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه‌دیده است که اگرچه بزه‌دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه‌دیده می‌سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به‌نوبه‌خود یک ثروت ملی قلمداد می‌شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک‌تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه‌گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Important Examples of Crimes against Cultural and Historical Heritage in Iran's Criminal Policy

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rezaei Rad 1
  • Zahra Tajari Moazeni 2
  • Ali Akbar Esmaeili 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Crimes against cultural heritage are one of the types of crimes without a victim, although it does not have a specific victim but it makes the whole society victim; therefore, in all societies, this category of crimes has received the attention of criminal policymakers. These crimes are also known as crimes against public comfort in Iran's criminal policy; But considering the ancient civilization of Iran and the abundance of examples of cultural heritage, which in turn is considered a national wealth, it is necessary to examine the identified examples of this crime in Iran's criminal policy and study each and every one of these examples. Therefore, in order to investigate this issue with the descriptive-analytical method and library tools, this research has analyzed the criminal policy of Iran and after introducing the important examples of this crime, it has analyzed each of them. Finally, a logical conclusion based on the correct understanding of Iran's policy regarding the importance of crimes against cultural heritage has been made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against Cultural Heritage
  • Iran's Criminal Policy
  • Crimes without Victims
  • Public Benefit and Wealth
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 641-649
  • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1401