بررسی ضمانت‌کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 عضو هیأت‌علمی، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

10.22034/jccj.2023.421510.1414

چکیده

حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می‌کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به‌تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم‌انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به‌عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی‌گیرد و قوانین جامعی در این‌باره‌ وجود ندارد. در هیچ‌یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه‌ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده‌اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن‌ هم‌ به‌صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره‌ شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک‌میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می‌دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Criminal Guarantee of Breach of Trade Secrets and Trademarks from the Perspective of Jurisprudence and Iranian Law and French Law

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rahmani 1
  • Hamide Rahanjam 2
1 PhD Student of Private Law, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Faculty Member of Private Law Department, Islamic Azad University, Takestan, Iran.
چکیده [English]

Industrial property rights are important issues that play an important role in the technological and industrial development of countries. Criminal guarantee for the protection of this type of intellectual property rights and its examples such as trade secrets and trademarks have received less attention and investigation. The purpose of this article is to investigate the criminal guarantee for breach of trade secrets and trademarks from the perspective of jurisprudence and Iranian law and French law. This article is descriptive and analytical, and it has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that in French law, the punishment of imprisonment and fine is determined as a criminal sanction for the violation of trade secrets and trademarks. In Iranian law, unlike French law, there is no criminal protection of trade secrets and there are no comprehensive laws in this regard. Trade secrets are not mentioned in any of the articles of the patent law, and only the law of electronic commerce and the law of computer crimes and the law of publishing and free access to information have implicitly and limitedly mentioned and supported this right. Violation of the confidentiality of trade secrets is mentioned in the laws of Iran in scattered laws and in a vague and incomplete manner. Another point is that the French law for the violation of trade secrets and trademarks has determined a monetary penalty of up to one million francs, which is in line with decriminalization and reducing the motivation of industrial property crimes, which are mainly financial, because the economic benefit of committing the crime is largely eliminated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Sanction
  • Violation of Secrets
  • Trademarks
  • Fine
  • Imprisonment