واکاوی اعتیاد از منظر حقوق شهروندی با نگاه به اصول و قواعد دادرسی عادلانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران‌. (نویسنده مسؤول)

2 مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران‌.

10.22034/jccj.2023.422333.1416

چکیده

اگرچه همه شهروندان در قبال قوانین کیفری در حالت مساوی فرض می‌شوند، اما سیاست‌های جنایی در حال پیشرفت با لحاظ اهداف عالیه حقوق کیفری در قبال برخی اقشار اجتماعی با لحاظ میزان آسیب‌پذیری، تدابیری افتراقی چه در قواعد شکلی دادرسی و چه در قوانین ماهوی را ترسیم می‌نمایند. پیش‌بینی قواعد مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان از این دست می‌باشد. معتادان اگرچه از جمله اقشار بدنام در یک جامعه به حساب می‌آیند اما به‌لحاظ وضعیت خاص جسمی، روانی که از آن رنج می‌برند در مواجهه با مقامات تأمین امنیت اجتماع از پلیس تا مقامات قضایی، در صورت عدم تدبیر سیاست‌های جنایی افتراقی پیرامون قوانین شکلی دچار چالش‌های جدی خواهند بود. در یک وضعیت عادی و در قبال شهروندان عادی، حق بر تفهیم و تشریح اتهام، حق بر سکوت و حتی حق بر تفهیم حق سکوت، حق داشتن وکیل و امثالهم از جمله حقوق دفاعی و شهروندی به حساب می‌آیند. وقتی با یک متهم معتاد آن هم در حالت خماری روبه‌رو هستیم، انتظار توجه متهم به حقوق دفاعی خود و استناد و استفاده از آن‌ها انتظار به‌جا و صحیحی با امعان‌نظر به واقعیت‌های روحی، جسمی و اجتماعی چنین اشخاصی به نظر نمی‌رسد. با پیش‌بینی لزوم شروع به تحقیقات با حضور یک وکیل، معاینه پزشکی، خروج متهم معتاد از خماری با تجویز داروهای مورد نیاز و سایر تضمینات دادرسی عادلانه به‌درستی رعایت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Addiction from The Perspective of Citizenship Rights with A View to The Principles and Rules of Fair Trial

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Vanaki 1
  • Mansoore Hoseini 2
1 Instructor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Instructor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Although all citizens are considered equal in terms of criminal law, progressive criminal policies, due to vulnerability, draw up substantive and substantive differential measures. Prediction of the rules concerning differential juvenile and juvenile prosecution is one such example. Drug-addicts, who are among the notorious strata in a society, will face serious challenges in terms of the specific physical and mental condition they suffer from, in the face of police and judicial authorities, in the absence of differential criminal policies. In a normal situation, and in the case of ordinary citizens, the right to be informed and disclosed, the right to remain silent, the right to have a lawyer, and so on are among the rights of defense and citizenship. But when we are faced with an addicted defendant in a hangover state, the expectation of the defendant's attention to their defense rights and their use does not seem to be a proper expectation with regard to the mental, physical and social realities of such persons. Foreseeing the necessity of starting an investigation with the presence of a lawyer, medical examination, the withdrawal of the addicted defendant from a hangover by prescribing the necessary medications and other guarantees of due process will be properly respected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Rights
  • Fair Trial
  • Addiction