تحریک دیگری به خودکشی از منظر فقه و حقوق کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.428222.1438

چکیده

تحریک دیگری به خودکشی از موضوعات مهمی است که به‌خصوص با روند فزاینده تأثیر شبکه‌های اجتماعی، رو‌به‌گسترش بوده و لازم است در حوزه قانون‌گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تحریک دیگری به خودکشی از منظر فقه و حقوق است. موضوع حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در فقه بر اساس قاعده اعانه بر اثم، تحریک دیگری در خودکشی به‌عنوان معاونت در جرم قابل پذیرش است. در حقوق کیفری نیز، در قانون جرایم رایانه‌ای، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و تحریک به خودکشی به‌عنوان جرمی مستقل، مجازات به دنبال دارد. البته تحریک باید مؤثر باشد و در اثر تحریک دیگری، کسی به خودکشی دست بزند و یا جرمی به وقوع بپیوندد یا شروع به اجرای آن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incitement to Commit Suicide from the Point of View of Jurisprudence and Criminal Law

نویسنده [English]

  • Yaghoub Alizadeh
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Humanity, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Incitement to commit suicide is one of the important issues that needs to be taken into consideration in the legislative field especially with the growing influence of social networks. Based on this, the purpose of this article is to investigate the incitement of another to commit suicide from the point of view of jurisprudence and law. The current topic is descriptive and analytical and has investigated the mentioned topic using the library method. The findings indicate that in jurisprudence, based on the The rule of Contribution in the Crime, inciting another to commit suicide is a crime. In the law of computer crimes, suicide has never been considered a criminal offense and incitement to suicide is punishable as an independent crime. Of course, the incitement must be effective and as a result of the incitement of another, he commits suicide or commits a crime or attempt to commit it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incitement
  • Suicide
  • Accessory