اعتبارسنجی قابلیت گذشت مجانی حق قصاص در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

10.22034/jccj.2023.418206.1393

چکیده

در شریعت مقدس اسلام و به‌تبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی به‌عنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص را از حقوق شخصی اولیای دم یا مجنی‌علیه دانسته، حقوق کیفری گذشت صاحب حق قصاص را در شرایطی ممنوع اعلام نموده است. ازجمله این موارد، ماده 432 قانون مجازات اسلامی است که در صورت مدیون‌بودن متوفا، صاحب حق قصاص را به‌عنوان وارث حقوق مورث، ممنوع از اعلام گذشت مجانی دانسته است. یافته‌های ناشی از مطالعه توصیفی ـ تحلیلی نظریه‌های ارائه‌شده در راستای تحقیق و تفحص چرایی این ممنوعیت، حاکی از این است که قانون‌گذار کیفری ایران گذشت مجانی صاحب حق قصاص را ممنوع و مشروط به پرداخت یا تضمین دیون متوفا به‌دلیل حفظ حقوق دُیّان متوفا اعلام کرده، لیکن برای نقض این ممنوعیت ضمانت اجرایی تعیین ننموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of Free Forgiveness of the Right of Retribution in Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • mohamad javanbakht 1
  • Zahra Tajari Moazeni 2
1 1. PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In the Holy Sharia of Islam and according to it the criminal laws of Iran, in an intentional crime, the victim, as the owner of the right to retribution, is given the possibility to waive his right to the killer, or by compensating for free or receiving money or property or rights, forgive him for his right. In addition to the fact that the Holy Sharia of Islam considers the right of retribution to be one of the personal rights of parents or guardians, the criminal law sometimes has prohibited it. Among these cases is Article 432 of the Islamic Penal Code, which prohibits the owner of the right of retribution as the heir, if the deceased was in debt. The findings by the descriptive-analytical study investigate the reason for this prohibition and indicate that the criminal law of Iran prohibits the owner of the right of retribution when the deceased is in debt due to the preservation of rights of creditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right of Retribution
  • Free Forgiveness
  • Criminal Law