مطالعه تطبیقی هرزه‌نگاری سایبری کودکان در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا (با نگاه ویژه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/jccj.2023.418364.1395

چکیده

در حقوق بین‌الملل و اغلب کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، هرزه‌نگاری سایبری کودکان، به‌عنوان مصداقی از جرایم رایانه‌ای علیه کودکان، محکوم و با تشدید مجازات همراه است. ویژگی‌های خاص فضای سایبری، ازقبیل سهولت دسترسی، توزیع راحت، سریع و کم‌هزینه به‌همراه امنیت و پنهان‌ماندن ماهیت مجرم، این فضا را به محیطی ویژه برای ارتکاب جرم تبدیل نموده است. هرزه‌نگاری تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجونان مصوب 1399 در قانون ایران تعریف نشده بود، اما به‌عنوانی جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی شناخته می‌شد. با تصویب این قانون و با نگاهی جامع، هرزه‌نگاری شامل هر اثری اعم از بصری، شنیداری و نوشتاری تعریف شد. نگاه تطبیقی این جرم و مجازات آن در حقوق ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا، رویکرد سخت‌گیرانه‌تر قانون فدرال را نشان می‌دهد، اگرچه در قانون فدرال با تعریف محدودتر هرزه‌نگاری مواجه می‌شویم، اما رفتار‌های دریافت، دسترسی و دستیابی به‌عنوان زمینه‌ساز ارتکاب رفتار‌های مجرمانه دیگر، جرم‌انگاری شده و برای ارتکاب این جرم به‌مراتب مجازات سنگین‌تری نسبت به قوانین ایران لحاظ می‌شود. قوانین فدرال به‌بیان کلی هرزه‌نگاری کودکان در چارچوبی مشخص می‌پردازد، اما در حقوق ایران باوجود تصویب قانون اطفال و نوجوانان بعضاً نیاز به رجوع به قوانین دیگر، از‌جمله قانون جرایم رایانه‌ای مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Child Cyber Pornography in Iranian and USA Law (Considering to the Iranian Child and Juvenile Protection Act 2020)

نویسندگان [English]

  • Ershad Kaviani 1
  • Ali Asghar Najafi 2
1 Lecturer, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Governance, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In international law and in most countries law, child cyber-pornography is condemned as an example of cybercrime against children and is accompanied by increased punishment. Special features of cyberspace such as: easy access, easy, fast and low cost distribution along with security and concealment of the nature of the offender, has made this space a special environment for crime. Pornography was not defined in Iranian law before the approval of the Child and Juvenile Protection Act 2020, but was considered a crime against public decency and morality. With the approval of this law and with a comprehensive view, pornography was defined, including any work including visual, audio and written. The comparative view of this crime and its punishment in Iranian and USA federal law shows a stricter approach to federal law. Although there is a more limited definition of pornography in federal law, the behaviors of receiving, accessing, and gaining access to other criminal behaviors are criminalized and punishable by far heavier penalties than Iranian law. Federal law generally addresses child pornography in a specific context, but in Iranian law, despite the approval of the Child and Juvenile Protection Act, there is sometimes a need to refer to other Acts, including the Cybercrime Act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Crimes
  • Chastity and Public Morality
  • American Federal Law
  • Vulgarity
  • Obscenity