توافقی‌سازی آثار و احکام زوال نکاح در امور مالی از منظر فقه و نظام حقوقی ایران با رویکرد جزایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.380853.1168

چکیده

مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه‌جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که: یک‌سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می‌باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم‌بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی‌که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط‌پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می‌توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی‌که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن‌ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می‌باشد. از طرفی یکی از ویژگی‌های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی‌بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه‌بر قانون باید اصل مصلحت در توافق‌ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق‌ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق‌هایی که صورت‌گرفته درصورت عمل‌نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negotiating the Effects and Rulings of the Dissolution of Marriage in Financial Affairs from the Perspective of Jurisprudence and the Legal System of Iran with a Criminal Approach

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Tahereh Seyed Naseredini 1
  • Ebrahim Yaghouti 2
  • Zahra Fehresti 3
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present article deals with the comprehensive explanation and investigation of the possibility of agreement on the financial effects of the deterioration of marriage with a penal approach and with an analytical and descriptive method. The findings of the research indicate that: There are series of relationships between couples, wives and children in the family, where the possibility of agreement in these relationships is impossible or possible and allowed in some cases. In order to determine the possibility of agreement or non-agreement regarding the financial effects of the decline of marriage, one should pay attention to the aspect of the works being a right or a ruling and the jurist agreed. However, if we consider the financial effects of the deterioration of the marriage as a rule and order, the agreement against them is against the public order and the welfare of society. On the other hand, one of the features of financial affairs is the possibility of its cancellation. Issues such as: Gifts in the financial presumption of alimony and alimony in the case of retroactive divorce or death are negotiable according to the principle of sovereignty of the will and the rule of appeasement. In matters related to family rights, in addition to the law, the principle of expediency should be considered in agreements and in cases where these agreements are detrimental to the family and children, it is considered invalid. In some cases, even the agreements that have been made will be punished if not followed and the criminal aspect of the matter is still valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Rights
  • Duty
  • Will
  • Punishment