وضعیت توازن رویکردهای امنیت‌محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.22034/jccj.2024.381960.1175

چکیده

اصل صلاحیت محاکم عمومی به‌عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می‌شود. محاکمه در دادگاه‌های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. ازهمین‌رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت‌محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت‌های واردشده بر اصول شناخته‌شده و تضمین‌کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی‌های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه‌های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی به‌خودیِ‌خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می‌سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته‌شده‌ دادرسی‌های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی‌بودن دادرسی‌ها، فرض بی‌گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی‌های این دادگاه امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش‌هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت‌محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه‌هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت‌محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The State of Balance of Security-Oriented and Citizen-Oriented Approaches in the Fair Trial Process

نویسندگان [English]

  • Hamed Mahtabi 1
  • Akbar Varvaei 2
  • Masoud Ghasemi 3
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The principle of jurisdiction of public courts is considered as one of the basic principles of any legal system. Trial in special courts is an exception in the area of criminal procedure law. Therefore, in this article, considering the importance and important role of the balance between security-oriented and citizen-oriented approaches in achieving a just and fair trial, while expressing the limitations imposed on the well-known principles and guaranteeing the defense rights of the accused, to the extent to present the possibility of balancing mechanisms between these approaches during the proceedings of the Revolutionary Court. One of the types of specialized authorities in Iran's criminal law, which was formed with the aim of consolidating and stabilizing the foundations of the system, is the Islamic Revolution Court and since the proceedings in these courts are a specialized court by itself, the suspicion of non-observance of procedural guarantees is raised. The mind takes action; Determining the status and degree of adherence to the well-known principles of fair proceedings, such as observing the principle of public proceedings, the presumption of innocence of the accused, the right to have a lawyer, the right to appeal, etc., during the proceedings of this court, is an important and inevitable matter. Although the Iranian Criminal Procedure Law approved in 2012 compared to previous laws and under the influence of human rights and humanitarian perspectives, efforts have been made to create a balance between security-oriented and citizen-oriented approaches and pay more attention to the observance of citizen's rights, but there are still signs of adopting the dominant approach there is a security focus in the proceedings of some crimes in this court, which has caused problems and criticisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary Court
  • Criminal Proceedings
  • Security-Oriented Approach
  • Citizen-Oriented Approach
  • Principles of Fair Proceedings