تبیین امنیت حقوقی بزه‌دیده و بزه‌کار در قانون کاهش حبس تعزیری در پرتو عدالت ترمیمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22034/jccj.2024.390152.1235

چکیده

در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه‌کار بوده و زیان‌دیده اصلی دولت می‌باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می‌کند، در اینجا بزه‌دیده به حاشیه رانده می‌شود. هزینه‌های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به‌ویژه جمعیت زندان‌ها و افزایش نرخ بزه‌کاری، از‌جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی‌آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی‌سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می‌تواند در این راه چاره‌ساز باشد و در اینجا است که بزه‌دیده به میدان آورده می‌شود. مقنن طی سابقه قانون‌گذاری‌اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش‌بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمّق در جایگاه بزه‌دیده و بزه‌کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می‌گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه‌دیده و بزه‌کار گام‌های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه‌اش به مخاطره‌انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Legal Security of the Victim and the Criminal in the Law on Reducing Prison Terms in the Light of Restorative Justice

نویسندگان [English]

  • Seyed Moslem Hosseini 1
  • Seyed Abbas Jazaeri 2
  • Morteza Sadeghi Dehsahraei 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Humanity, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

In the institution of criminal justice, the focus is on the offense and the offender and the main victim is the government in charge of the investigation process and directs it to his advantage; Here the victim is marginalized. Economic costs, increasing the criminal population, especially the prison population, increasing the crime rate, are among the many problems that have plagued the criminal justice system. Turning to the institution of restorative justice, which believes in achieving reconciliation and the administration of justice through the privatization of the judicial process, can be a solution, here the victim is brought to the fore. During its legislative history, the legislature has shown its tendency towards this transition and the “Law on the Reduction of Imprisonment, approved in 2013” has been approved in order to eliminate the problems and difficulties arising from the criminal justice system. This article is in order to evaluate the measures provided for the parties to the crime in this law. Using a descriptive-analytical method, this study, examines the case law and ponders on the position of the victim and the offender, then tries to compliance with human rights standards and its impact on the legal security of citizens. This article concludes that although, apparently, the enacted law has taken positive steps to protect the rights of the victim and the offender, this has not been the case in secret and another goal has been considered, the result of which is to jeopardize their legal and judicial security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Justice
  • Restorative Justice
  • Victim
  • Offender
  • Legal Security