تأملی بر تخییری یا ترتیبی ـ تفصیلی‌بودن مجازات محارب از منظر فقه امامیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2024.386836.1204

چکیده

محاربه مجازاتی حدی است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته و مقنن نیز به تبع، شرع مقدس آن را جرم‌انگاری نموده است. نوع مجازات‌هایی که در آیه برای محارب در نظر گرفته شده، با حرف عطف «أو» از یکدیگر جدا شده‌اند که همین امر موجب بروز اختلاف بین فقهای امامیه شده، چندان که گروهی قول تخییر مطلق را گزیده و دیگران قائل به ترتیب و تفصیل در تحمیل مجازات بر محارب به تناسب آثار و نتایج زیان‌بار رفتار ارتکابی محارب شده و قاضی را ملزم به تنویع و تقیید دانسته‌اند. قانون‌گذار ایران در مواد 282 و 283 ق.م.ا به تعیین مجازات چهارگانه و اعطای اختیار مطلق به قاضی در انتخاب هریک از عناوین کیفرهای مذکور نموده و ملاک دقیق انتخاب را مشخص نکرده که این امر شائبه اختیار موسع و سلطنت قاضی بدون لحاظ گستره نتایج جرم را در ذهن می‌پروراند، لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به گردآوری نظریات فقهای امامیه درخصوص موضوع پرداخته و نهایتاً بدین‌نتیجه دست می‌یابد که رعایت روش ترتیبی ـ تفصیلی در تعیین کیفر جرم محاربه منطقی و منطبق بر اصول و مبانی شریعت و ضروریات اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optional or Mandatory Selection of Punishments for Mohareb from the Perspective of Imamiyya Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohamad Javanbakht 1
  • Rahmatallah Rezaei 2
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Muharibeh is a severe punishment that is emphasized in the Qur'an and the legislator has also criminalized it according to the Holy Sharia. The types of punishments that are considered for Muharibeh in the verse are separated from each other, which has caused a difference between Imami jurists; A group has taken the promise of absolute discretion and others have believed in Mandatory Selection of Punishments in proportion to the effects and harmful results of the committed behavior and considered the judge to be obliged to diversify. In articles 282 and 283 of the Islamic Law, the Iranian legislator has determined the four punishments and given the absolute authority to the judge in choosing each of the mentioned punishments and has not specified the exact criteria for the selection. Therefore, the present research collects the opinions of Imamiyya jurists on the subject through a descriptive-analytical method and finally reaches the conclusion that Optional or Mandatory Selection of Punishments for Mohareb is logical and in accordance with the principles and foundations of the Sharia and social needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muharribeh
  • Imami Jurisprudence
  • Punishment
  • Hadd