بررسی تطبیقی همسان‌سازی انسانی از منظر فقه و حقوق‌کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/jccj.2023.413118.1345

چکیده

استنساخ یا شبیه‌سازی یکی از پیشرفته‌ترین‌گام‌های آغازین بشر درزمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک و شروع یک انقلاب بیوتکنولوژی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی همسان‌سازی انسانی از منظر حقوق‌کیفری ایران و انگلستان است. مقاله مورداشاره توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. در حال حاضر مطابق با قوانین جزایی ایران هیچ‌یک از انواع فرآیندهای همسان‌سازی در انسان، جرم‌انگاری نشده‌اند. چنین مستفاد و استنباط می‌گردد که انواع فرآیندهای همسان‌سازی در حقوق کیفری ایران به‌عنوان اقدامی هدفمند، قانون‌مند، آزادانه، آگاهانه، سودمند و مفید و مطابق با نیازهای روبه‌گسترش بشر امروز و موافق با حقوق و منافع عمومی جامعه و اخلاق، نظم و امنیت جامعه منع قانونی ندارد. درحالی‌که در حقوق کیفری نظام انگلستان صرفاً همسان‌سازی‌های تکثیرگرایانه و تجارت سلول تخم و سلول تخمک و سلول حاوی میتوکندری، که مرتبط با این نوع از همسان‌سازی باشد، غیرمجاز تلقی گردیده و مشمول جریمه و جزای نقدی است. قوانین موضوعه و محدودکننده در نظام قضایی انگلستان به شرحی که ذکر گردیده است با اصول بلامنازع قانون اساسی انگلستان که حامی بی‌قیدوشرط اصل اختیار و آزادی گسترده انسان می‌باشد، متعارض شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Human Cloning from the Perspective of Jurisprudence and Criminal Law of Iran and England

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saadatjou 1
  • Esmail Hadi Tabar 2
  • Kiumars Kalantari 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Cloning is one of the most advanced human steps in the field of medical science and genetic engineering and the beginning of a biotechnology revolution. The purpose of this article is to compare human assimilation from the perspective of the criminal law of Iran and England. The mentioned article is descriptive and analytical and library method is used. Currently, according to the criminal laws of Iran, none of the types of human assimilation processes have been criminalized. All kinds of assimilation processes in Iran's criminal law is purposeful, lawful, free, conscious, beneficial and useful action and in accordance with the expanding needs of today's mankind and in accordance with the rights and general interests of society and ethics, order and security and has no legal prohibition. While in the criminal law of the UK, only proliferative assimilations and the trade of egg cells, ovum cells, and cells containing mitochondria, which are related to this type of assimilation, are considered illegal and are subject to fines and fines. Subjective and restrictive laws in the English judicial system, as mentioned, are known to be in conflict with the undisputed principles of the English Constitution, which is an unconditional supporter of the principle of human free will and freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotechnology
  • Assimilation
  • Cloning