بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.418171.1392

چکیده

خشونت خانگی آثار بسیار ناخوشایندی بر شخصیت و زنـدگی اعضـای خـانواده دارد. مهم‌ترین نتیجه خشونت خانوادگی، پدیده آمدن تعارض و زمینـه از هـم پاشیدن نهاد خانواده است. تبعات و آثار خشونت تنها محدود به چارچوب خانواده و اعضای آن نیست؛ چراکه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به‌گونه‌ای است که قوت‌ها و نقص‌های آن بر کل جامعه تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که خـانواده بـه‌دلیـل دارا بـودن خصــایص و ویژگی‌های منحصــر بــه فــرد، از جملــه نهادهــای اجتمــاعی اســت کــه راهبردهــا و تدابیرحقوقی اعم از کیفری و قضایی از آنچنان ظرفیتی برخوردار نیستند که قادر باشند به‌نحو مطلـوب موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم کرده و قادر به حل تمام مشکلات خـانواده باشـند. البتـه مقصـود نفی حقوق یا راهبردهای حقوقی در تحکیم روابط خانوادگی نیست؛ بلکـه منظـور تأکید بـر ایـن نکتـه است که لازم است با واقع بینی، سطح انتظار خود از حقـوق در حـوزة روابـط خـانوادگی را تعریـف و تصحیح نماییم و از حقوق بیش از ظرفیتش انتطاری نداشته باشیم، و بعضی نارسایی‌های این حوزه را بـا راهبردهای اخلاقی حل و فصل نماییم. همچنین راهبردهای حقوقی که برای تحکیم خانواده معرفی می‌گردند، نباید نافی جنبه‌های اخلاقی نهاد خانواده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Penal Measures of Islam and Iran's Law in Preventing Violence in the Family

نویسندگان [English]

  • Zahra Yavari 1
  • Ebrahim Yaghouti 2
  • Ahmadreza Khazaei 3
1 university Azad eslami
2 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Central Tehran Unit, Islamic Azad University of Tehran, Iran
3 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Central Tehran Unit, Islamic Azad University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Domestic violence has very unpleasant effects on the personality and life of family members. The most important result of family violence is the phenomenon of conflict and the disintegration of the family institution. The consequences and effects of violence are not only limited to the framework of the family and its members; Because the importance and role of the family in society is such that its strengths and the whole society. The purpose of this article is to examine the penal measures of Islam and Iran's subject law in preventing violence in the family institution. This article is descriptive and analytical, and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that the family, due to its unique characteristics, is one of the social institutions that legal in a desirable way The institution of the family provide and be able to solve all family problems. Of course, it is not meant to negate rights or legal strategies in consolidating family relationships; Rather, it is meant to emphasize the point that it is necessary to realistically define and correct the level of our expectation of rights in the field of family relations and not to expect more than the capacity of rights, and to solve some inadequacies in this field with ethical strategies. season Also, the legal strategies that are introduced to strengthen the family should not negate the moral aspects of the family institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Protection
  • Violence
  • Family Violence
  • Criminal and Non-criminal Measures