جایگاه حقوق اشخاص کم‌توان در پرتو گفتمان عدالت کیفری؛ با تأکید بر نگاه جرم‌شناسانه به تحولات کیفری و پیشگیری از جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.22034/jccj.2024.427243.1434

چکیده

حمایت از معلولین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی می‌باشد که در ایران کمتر به این مسأله توجه شده است. نکته مهمی که این مسأله را متمایز از سایر مسائل می‌کند، علاوه‌بر بحث پیشگیری و گنجاندن مواد در قوانین مربوطه، لزوم تنظیم و سازماندهی‌کردن جرم‌شناسانه حقوق کیفری نسبت به بحث معلولان می‌باشد که توجه ویژه‌ای در این مقاله به آن مبذول شده است. باید توجه داشت که قانون‌گذار ایرانی ممکن ‌است مقررات قابل‌ملاحظه‌ای در ارتباط با سیاست جنایی و پیشگیری غیرکیفری داشته باشد، ولی آنچه که وجود دارد، یکسان‌پنداشتن افراد معلول با افراد پیر، بیمار و کودکان می‌باشد، درحالی‌که پیر و کودک به‌صورت طبیعی و اقتضای سنی دارای ناتوانی‌هایی هستند و معلولین به‌صورت مادرزادی یا به‌دلیل جنگ، حوادث و... دارای شرایطی هستند که زندگی عادی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و درنتیجه درقبال جرم و دفاع از خود دارای شرایط مناسبی نیستند و درنتیجه قانون‌گذار باید توجه بیشتری به ‌بحث کیفری و مقابله با جرایم علیه آنان داشته باشد. از‌این‌نظر لزوم توجه جرم‌شناسانه به این بحث می‌تواند صرف توجه ساده به سیاست کیفری را تغییر دهد. از‌این‌نظر هدف مقاله بررسی موضوع سیاست جنایی ایران درقبال حمایت از معلولین می‌باشد که باروش تحلیلی ـ توصیفی و به‌صورت کتابخانه درصدد بررسی این موضوع هستیم. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران درزمینه حمایت از معلولین از منظر کیفری و تعیین مجازات دارای ضعف‌های عدیده می‌باشد، ولی باید توجه داشت که دو نکته در نظام کیفری ازجمله بسط مسؤولیت کیفری درارتباط با ارتکاب جرم علیه معلولین و نوع جرم ارتکابی و درنظرداشتن عوامل مشدده جرم می‌تواند بهبود چشم‌گیری در مورد معلولان و ارتکاب جرایم علیه آنان صورت ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of the Rights of Disabled Persons in the Light of Criminal Justice Discourse; Emphasizing the Criminological Approach to Criminal Developments and Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Noori roomanan 1
  • Abbas Tadayyon 2
  • Behnam Yousefian Shuredeli 3
1 PhD Student, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

Protection of disabled persons is one of the most important issues that have received little attention in Iran. It needs to organize the criminal law regarding the issue of the disabled persons. The legislator may consider criminal policy and non-criminal prevention has rules, but it considers the disabled persons to be the same as the elderly, sick and children, while the elderly and children are considered normal and disabled people. Disabled people have conditions that affect their normal life, either at birth or due to war, accident, etc and as a result, they can not response to crime and defense. They are not in suitable condition, and as a result, legislator should pay more attention to deal with crimes against them. From this point of view, the necessity of criminological attention can change the simple attention to criminal policy. From this point of view, aim of the article is to examine Iran's criminal policy in relation to the protection of the disabled persons, which was done in an analytical-descriptive way and in a library format. The criminal point of view and determining the punishment from a non-criminal point of view has many weaknesses but it should be noted that there are two points in the criminal system: one of which is expansion of criminal liability in relation to commission of crimes against the disabled persons and the type of crime committed and considering aggravating factors in improving the situation of disabled persons and preventing commitin of crimes against them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Disabled People
  • Criminal Prevention
  • Non-Criminal Prevention
  • Iran's Criminal System