آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی و ارتباط آن با ارتکاب جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2024.441077.1479

چکیده

امروزه بسیاری از جرم‌شناسان نقش مؤثر ساختارهای فرهنگی، به‌ویژه رسانه‌های جمعی را در وقوع جرم در نظر می‌گیرند. جرم‌شناسی فرهنگی سعی در معرفی دیدگاه‌های مطالعات فرهنگی در جرم‌شناسی معاصر دارد. از منظر جرم‌شناسی فرهنگی، علاوه‌بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اخبار و بازنمایی‌های رسانه‌ای مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. این جرم‌شناسی در رویکرد تحلیلی خود به جرم، تأکید ویژه‌ای بر معنا، نمادها و عواطف و عواطف مؤثر بر ارتکاب جرم دارد. نقش مهمی که می‌توان به فرهنگ و تأثیر آن در عرصه حقوقی داد، نقش هنجارگذاری فرهنگ است. عادی‌سازی جامعه از طریق فرهنگ یکی از مواردی است که می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. پیشگیری اجتماعی از جرم با دگرگونی در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق می‌یابد. محیط فرهنگی به‌عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده‌ها بر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم اجتماعی تأثیر به‌سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Criminology Teachings and its Relation to Committing Crime

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Arab 1
  • Mohammad Rouhani Moghadam 2
  • Mahdi Khaghani Esfahani 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, many criminologists consider the effective role of cultural structures, especially mass media, in the occurrence of crime. From the perspective of cultural criminology, in addition to the criminal act itself, the crime scene, the news and the media representations associated with it are also important. In its analytical approach to crime, this criminology has a special emphasis on the meaning, symbols, and emotions affecting crime. The important role that can be given to culture and its influence in the legal arena is the role of normative culture. Normalizing society through culture is one of the things that can help prevent crime. The social prevention of crime is realized by altering the cultural structures of society and social relations and effective intervention in cultural and social variables. Cultural environment as the main space for occurrence and analysis of phenomena has a significant impact on the components of social crime prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Criminology
  • Culture
  • Crime