نقش بزه‌دیده در زنای همراه با اغوا و فریب از منظر فقه و حقوق در پرتو بزه‌دیده‌شناسی علمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار مدعو گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار مدعو گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.394777.1252

چکیده

نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرائم از موضوعات مهمی است که تحت عنوان بزه‌دیده‌شناسی علمی مورد بحث و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و حقوق و در پرتو بزه‌دیده‌شناسی علمی، نقش بزه‌دیده در زنای همراه با اغوا و فریب چگونه قابل‌تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته‌ شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که جایگاه بزه‌دیده‌شناسی علمی در فقه و حقوق کیفری ایران بسیار محدود است و در جرائم حدی، برای بزه‌دیده نمی‌توان نقشی قائل شد. درخصوص نقش بزه‌دیده در زنای همراه با اغوا و فریب نیز بحث اغوا و فریب اساساً چنانچه در تحقق رضایت تأثیرگذار باشد، مورد توجه است و به‌عنوان عامل مستقلی مورد بحث نیست. درواقع برای بررسی نقش بزه‌دیده در زنای همراه با اغوا و فریب باید بر عنصر رضایت متمرکز شد. چنانچه رابطه جنسی بدون رضایت صورت گرفته باشد، زنای به عنف محسوب شده و مرتکب محکوم‌به اعدام است و زن بزه‌دیده مسؤولیت کیفری ندارد. اثبات زنای به عنف در شرایطی که زنا همراه با اغوا و فریب صورت گرفته باشد، برعهده بزه‌دیده بوده و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، زیرا مجازات آن برای مرتکب بسیار سنگین است، خصوصاً که ممکن است آشنایی قبلی وجود داشته و نشانه‌هایی از رضایت نیز در اغوا و فریب وجود داشته باشد. رابطه جنسی در شرایطی که بدون اجبار باشد، زنا محسوب شده و در این‌گونه جرائم درواقع بزه‌دیده‌ای وجود ندارد و بزه‌دیده خود نیز بزه‌کار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Victim in Adultery with Seduction and Deception from the Perspective of Jurisprudence and Law in the Light of Scientific Victimology

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Shamlou 1
  • Mohsen Rahami 2
  • Elham Heydari 3
  • Karim Salehi 4
1 Ph.D. student of Criminal Justice and Criminology, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Visiting Associate Professor, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Visiting Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of the victim in committing crimes is one of the important topics that is discussed and investigated under the title of scientific victimology. In this article, an attempt has been made to investigate the question that from the point of view of jurisprudence and law and in the light of scientific victimology, how can the role of the victim in adultery with seduction and deception be analyzed. This article is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that the role of scientific victimology in Iranian jurisprudence and criminal law is very limited, and in “Hadd” crimes, the victim cannot be given a role. Regarding the role of the victim in adultery accompanied by seduction and deception, the discussion of seduction and deception is basically considered if it is effective in achieving satisfaction and is not discussed as an independent factor. In fact, to examine the role of the victim in adultery with seduction and deception, one should focus on the element of consent. If sexual intercourse took place without consent, it is considered rape and the perpetrator is sentenced to death, and the victimized woman is not criminally responsible. Proving adultery by force in a situation where adultery was accompanied by seduction and deception is the responsibility of the victim and it is simply not possible because the punishment is very heavy for the offender, especially since there may be previous acquaintance and there are signs of consent in the seduction and there is deception. Sex in a situation without coercion is considered adultery and in such crimes there is no victim and the victim is also a criminal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adultery
  • Seduction
  • Deception
  • Scientific Victimology
  • Victim