بررسی فقهی مجازات‌های نقدی با رویکرد حقوق اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2024.385363.1192

چکیده

در راستای اجرای عدالت کیفری، مسأله مجازات‌های نقدی سال‌های متمادی است که در ادبیات قانون‌گذاران و نویسندگان حقوق کیفری مطرح می‌باشد. با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و به‌منظور کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم، مجازات جایگزین حبس مقرر در مواد ۶۴ و ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یعنی (جزای نقدی) شکل گرفت. جزای نقدی به دلیل سهولت اجرا، درآمدزایی برای دولت و نیز قابل جبران بودن، مورد توجه مقنن است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد که جزای نقدی به‌عنوان ضامن عدم ارتکاب بسیاری از جرائم در سیستم قضایی اکثرکشورها روزبه‌روز رواج بیشتری یافته است زیرا از یک سو دولت از اجرای آن منتفع می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان ضمانت اجرایی، اخلال در نظم عمومی ابزاری در دست قانونگذار برای بهره‌گیری از نقش تنبیهی خود در انواع اقدامات بازدارنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Review of Monetary Punishments with the Approach of Economic Law

نویسندگان [English]

  • Hadi Momeni 1
  • Mahmoud Rouhalamini 2
  • Mohammad Jafar Saed 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In line with the implementation of criminal justice, the issue of monetary punishments has been discussed in the literature of legislators and writers of criminal law for many years. Due to the ineffectiveness of imprisonment and in order to reduce the criminal population and prevent the repetition of crimes, the alternative punishment of imprisonment prescribed in articles 64 and 85 of the Islamic Penal Code of 2013, i.e. (fine) was formed. Fines are of interest to legislators due to the ease of implementation, revenue generation for the government, and compensability. The results of the current research, which were collected by the descriptive-analytical method with library tools, show that monetary punishment as a guarantee of not committing many crimes in the judicial system of most countries has become more and more popular day by day. Because on the one hand, the government benefits from its implementation, and on the other hand, as an executive guarantee, disruption of public order is a tool in the hands of the legislator to take advantage of its punitive role in all kinds of preventive measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Fine
  • Economic Law