نویسنده = حسن شاه ملک پور
مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2023.353857.1064

احمدزکی زکا؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور