مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

10.22034/jccj.2023.353857.1064

چکیده

جرم یا بزه به‌عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان‌های مختلف نوع و کیفیت پاسخ‌ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام‌جویانه پاسخ‌های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ‌های کیفری ذکر می‌شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه‌های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه‌های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه‌های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه‌هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به‌عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم‌شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Crime Prevention in Sunni Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Ahmad zaki Zaka 1
  • Hossein Aghababai 2
  • Hassan Shah Malekpour 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, University of Guilan, Guilan, Iran. (Correspounding Author)
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Guilan, Guilan, Iran.
3 Assistant Professor, , Department of Criminal Law and Criminology, University of Guilan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Crime as a behavior that is in conflict with the basic norms of human society and is considered an antisocial, immoral or disruptive action has caused a reaction or response in society and at different times, the type and quality of responses has been evolved. Although the repressive, punitive or vengeful aspect of the response to crime has always prevailed, the deterrent aspect of punishment has always been one of the goals or reasons for formulating or enforcing criminal responses. Attention to deterrence aspect in the purposes of punishment, in religious teachings or laws with religious origin is also clearly considered. Crime prevention seeks to cure the incident before it occurs, and setting up action mechanisms by the community and those in charge to educate, train, empower and improve the quality of life along with preserving the dignity of the citizens is its main agenda. Religious teachings have a very high capacity in crime prevention, which in this article describes some of the principles of crime prevention in Islamic criminal policy with a focus on the jurisprudential views of Sunni religions. This research has been done with a descriptive-analytical method based on reviewing sources. Teachings such as Saddu Zarai, administrative health and generational preservation as a basis for prevention in the criminological concept have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • Non-criminal Prevention
  • Sunni Jurisprudence