نویسنده = محمد جواد جاوید
تأثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 101-108

10.22034/jccj.2022.353380.1107

نفیسه کریمی یزدی؛ ابراهیم یاقوتی؛ محمد جواد جاوید