نویسنده = حسنعلی موذن زادگان
جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 119-127

10.22034/jccj.2023.383906.1184

داود زمانی؛ مجید قورچی بیگی؛ سودابه رضوانی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید مهدی صابری