جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق ‌و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق ‌و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق ‌و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق ‌و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

5 دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی. سازمان پزشکی قانونی کشور. تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.383906.1184

چکیده

منظور از اختلال روانی در قانون مجازات اسلامی وجود برخی اختلالات شدید روانی است به‌نحوی‌که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی‌اطلاع بوده باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان می‌باشد. روش تحقیق به‌صورت توصیفی و تحلیلی است. سؤال این مقاله آن است که اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه به‌دلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، آیا مجرم محسوب شده و مجازات می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماری‌های روانی یعنی آندسته از بیماری‌هایی که سلامت عقل و روان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده را از انسان سلب می‌کند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسؤولیت کیفری می‌رهاند. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که همه بیماری‌های روانی اراده را به‌طور کامل سلب نمی‌کنند. تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی، تا چه حد دارای مسؤولیت کیفری است از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که ابتلای بزه‌دیده به اختلالات روانی گاه می‌تواند موجب کاهش یا افزایش مجازات بزهکار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Mental Disorders in Determining the Level of Criminal Responsibility of Criminals

نویسندگان [English]

  • Davod Zamani 1
  • Majid Qourchi Beygi 2
  • Sodabeh Rezvani 3
  • Hasanali Moazenzadegan 4
  • Seyed Mahdi Saberi 5
1 Ph.D Student of Criminal law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
5 Associate Professor of Psychiatry, Forensic Research Center. Forensic Medical Organization of the country. Tehran Iran.
چکیده [English]

The meaning of mental disorder in the Islamic Penal Code is the existence of some severe mental disorders in such a way that at the time of committing the crime, the criminal did not have full will to perform his/her actions and was not aware of the consequences. The main goal of this article is to investigate the role of mental disorders in determining the criminal responsibility of criminals. The research method is descriptive and analytical. The question of this article is that if a person is involuntary while committing a criminal act due to some kind of mental illness and does not have a correct knowledge and understanding of the criminality of her behavior, is he/she considered a criminal? In response to this question, it can be said that according to the Islamic Penal Code approved in 2012, mental illnesses - which are diseases that affect mental and mental health and deprive a person of their will - put a person in a state of insanity and exempt him/her from criminal responsibility. Research findings indicate that not all mental illnesses completely deprive the will. Determining to what extent a mentally ill person is criminally responsible is very important. In addition, the findings of the research showed that the victim suffering from mental disorders could sometimes reduce or increase the punishment of the offender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • Mental Disorder
  • Criminal Liability
  • Insanity