نویسنده = محمدرضا نوجوان
جرم مبتنی بر نفرت دینی در نظام کیفری آمریکا

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 97-107

10.22034/jccj.2023.397977.1272

محمدرضا نوجوان؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمان