جرم مبتنی بر نفرت دینی در نظام کیفری آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

10.22034/jccj.2023.397977.1272

چکیده

اسلام‌هراسی یا اسلام‌ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می‌شود؛ به‌ویژه هنگامی که به‌عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می‌شود. بسیاری از محققان، اسلام‌هراسی را نوعی بیگانه‌هراسی یا نژادپرستی می‌دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن‌ها هستیم این است که آیا می‌توان اسلام‌هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته‌های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است، مشخص می‌کند که اسلام‌هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه‌های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Hate Crimes in the U.S. Penal System

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Nowjavan 1
  • Jamal Beigi 2
  • babak pour ghahraman 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Islamophobia refers to fear, hatred or discrimination against the religion of Islam or Muslims, especially when viewed as a geopolitical force or source of terrorism. Many scholars see Islamophobia as a form of xenophobia or racism. The question we are looking for in this article is whether Islamophobia can be placed under the category of hate crimes. The findings of this research, which were conducted by descriptive-analytical method and by collecting information from library sources, indicate that Islamophobia is equivalent to racism and in other words, in the United States we are faced with a race called Muslim regardless of other components related to race. To combat this view, a regulation has been adopted to counter religious hate behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hate Crime
  • Islamophobia
  • United States