کلیدواژه‌ها = تکالیف
مفهوم و ارکان شهروندی و جایگاه آن در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-141

10.22034/jccj.2023.414190.1359

00میثم نعمت الهی؛ عباس زراعت؛ سعید قماشی