مفهوم و ارکان شهروندی و جایگاه آن در پیشگیری از وقوع جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد، گروه حقوق، شهرکرد، ایران.(نویسنده مسؤول)

2 استاد، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22034/jccj.2023.414190.1359

چکیده

شهروند فردی است که در رابطه با دولت، از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی برعهده داشته باشد. دو مفهوم شهروندی و حقوق بشر گرچه با هم پیوندهای زیادی دارند؛ اما سرچشمه هرکدام متفاوت است. حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به‌شمار می‌آید. شهروندی دارای چهار رکن «برخورداری از حقوق»، «وجود تکالیف»، «دفاع از حقوق سایر اعضای جامعه» و «مشارکت فعال در امور اجتماعی» است. از رهگذر ضابطه اخیر، شهروند را می‌توان به شهروند فعال و منفعل تقسیم نمود. شهروندان فعال می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم در جامعه ایفا نمایند. یکی از بارزترین مصادیق این نقش، امر به معروف و نهی از منکر شهروندان در جامعه است. همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه وضعی، نمونه دیگری از مشارکت فعال شهروندان در کاهش ارتکاب جرم در جامعه به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept and Elements of Citizenship and its Role in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Meysam Nematollahi 1
  • Abbas Zeraat 2
  • Saeed Ghomashi 3
1 Islamic Azad University of Shahre- Kord. Department of Law, Shahre- Kord, Iran. (Corresponding Author)
2 Professor, Department of Law, University of Kashan, Kashan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Law, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

A citizen is a person who, on the one hand, has political and civil rights in relation to the government, and on the other hand, has obligations to the government. Although the two concepts of citizenship and human rights have many similarities; But the origin of each is different. Modern citizenship rights are considered separate from human rights. Citizenship has four pillars: "enjoyment of rights", "existence of duties", "defense of the rights of other members of society" and "active participation in social affairs". According to the recent rule, citizens can be divided into active and passive citizens. Active citizens can play an important role in crime prevention in society. One of the most obvious examples of this role is "commanding the good and forbidding the evil of citizens" in the society. Also, taking preventive measures is another example of active participation of citizens in reducing crime in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen
  • Rights
  • Duties
  • Crime Prevention