کلیدواژه‌ها = پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2023.384209.1186

امیر حسین تسلیمی؛ محمود اشرافی؛ محمود مالمیر