پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/jccj.2023.384209.1186

چکیده

فساد به‌عنوان پدیده غیرقابل‌اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می‌رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل‌اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم‌ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه‌های اجتماعی و پدیده‌هایی چون سوت‌زنی از مهم‌ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Prevention of Corruption

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Taslimi 1
  • Mahmoud Ashrafy 2
  • Mahmoud Malmir 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Corruption has existed as an inescapable and uncommon phenomenon among all societies from the past to the present and it seems that wherever there is some degree of authority, corruption is an inescapable thing. Corruption is one of the problems facing the administrative system that has many negative social, political and economic consequences. The question of the article is, what are the social prevention mechanisms of corruption? The hypothesis of the article is that the development of citizens' awareness and participation is the most important social prevention mechanism against corruption. This article is descriptive and analytical and has investigated the question by using the library method. Social prevention is one of the types of non-criminal crime prevention that plays an important role in controlling and reducing crimes. The findings indicate that the growth and promotion of collective awareness, cultural development, civil participation of citizens, the active role of social networks and phenomena such as whistle-blowing are among the most important social prevention mechanisms against corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Prevention
  • Corruption
  • Cultural Development
  • Civil Participation