کلیدواژه‌ها = دادرسی الکترونیکی
ادله اثبات الکترونیکی در دادرسی‌های کیفری در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 113-123

10.22034/jccj.2023.380256.1166

اسماعیل هادی تبار؛ محمد کاظم یعقوبی گلوردی