کلیدواژه‌ها = گذشت مجانی
اعتبارسنجی قابلیت گذشت مجانی حق قصاص در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 103-112

10.22034/jccj.2023.418206.1393

محمد جوان بخت؛ زهرا تجری موذنی