بسط نظریه تقصیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می‌شود اما قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می‌توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه‌های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می‌کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Expansion of the Fault Theory in the Islamic Penal Code Passed in 2013

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Khodadi 1
  • Ali Khaledi 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, University of Shahed, Tehran, Iran.
2 M.A, Department of Private Law, Faculty of Humanity, University of Shahed, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the literature of criminal law, criminal intent as the main pillar of criminal responsibility and the element of guilt (criminal error) is recognized as an exception. But lawmaker in Islamic Penal Code approved 2013 has developed the theory of guilt as the basis of criminal responsibility. From now on, it can be said that the element of guilt, such as the deliberate element, must be recognized as a dual element of criminal responsibility. This article seeks to identify instances of this development, to prove the expanding of the theory of guilt in Islamic Penal Code approved in 2013. By virtue of this development, to establish a causal relationship, the traditional theory of the responsibility of precedent cause has been modified by the acceptance of the theory of guilt. Another evolution is that the criminal responsibility of juridical entities and the criminal responsibility stemmed from both acts have been identified in the recent law based on fault. Fulfilling the physician's criminal responsibility is also based on his fault for treatment. And finally killing from fault is also recognized as manslaughter and by virtue of this; the scope for pure error killing has been reduced. This article by using documentary study method and logical analysis technique, after reviewing and criticizing numerous examples in Islamic Penal Code 2013 provides a perspective that the legislator in the new approach has accepted the theory of guilt as a fundamental pillar of criminal responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault
  • Criminal Liability
  • Prior Cause
  • Legal Person
  • Other’s Act
  • Manslaughter