شهر دوست‌دار کودک و نقش اقدامات پلیسی در پیشگیری از تجاوز به حقوق کودکان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

شهر دوست‌دار کودک، مقوله‌ای مهم در حوزه امنیت اجتماعی و مدیریت شهری است که تحقق آن، قابلیت بروز فعالیت‌ها و تعاملات اجتماعی کودکان را بدون تجاوز به حقوق آنان فراهم می‌آورد و اقدامات پلیس می‌تواند موجب پیشگیری از نقض این حقوق شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پژوهانه شهر دوست‌دار کودک انجام شده است، تا میزان تأثیر اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا با به‌کارگیری روش آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری با توجه به رسالت این مدل، تعداد 250 مورد داده‌های اسنادی موجود در شهرستان مشهد است که توسط مراکز متعددی مانند بهزیستی و پلیس جمع‌آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه برابری دارد. واحد تحلیل، اسناد موجود در بهزیستی و انتظامی شهرستان مشهد (در قالب تحقیقات صورت گرفته دانشگاهی) است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اجتماعی با پنج محور کلی و بیست و هفت مؤلفه با ضرایب اهمیت مختلف و متنوع نمود عینی می‌یابد. تفسیر داده‌ها با روش آنتروپی شانون که ضریب اهمیت در تحقیق صورت گرفته به ترتیب ابعاد (ایجاد پهنه خانگی) با ضریب206%، (نظارت بر اماکن عمومی و رده‌های خدماتی) با ضریب 212%، ( بهبود و اصلاح روش‌های انتظامی و تحول در هنجارهای واکنشی) با ضریب 201%، ( تغییر در ساختار پلیس) با ضریب 196% و (مسؤول‌سازی نهادها توسط پلیس) با ضریب193% است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child-friendly City and the Role of Policing Measures in Preventing Violations of Children's Rights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Chapari 1
  • Abbas Sheikholeslami 2
  • Hossein Taji 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

A child-friendly city is an important category in the field of social security and urban management, the realization of which enables children to engage in social activities and interactions without violating their rights, and police actions can prevent the violation of these rights. The present study was conducted with the aim of futuristic analysis of child-friendly cities, in order to investigate the impact of the actions of the police of the Islamic Republic of Iran. The method of this research was qualitative and content analysis using Shannon entropy method. According to the mission of this model, the statistical population is 250 documentary data available in the city of Mashhad, which have been collected by various centers such as welfare and police. The statistical population and sample size are equal. The analysis unit is the documents available in the welfare and law enforcement of Mashhad city (in the form of university research). The results show that social security is objectively manifested with five general axes and twenty-seven components with different and different coefficients of importance. Interpretation of data by Shannon entropy method, which is the coefficient of importance in the research, respectively dimensions (creating a home zone) with a coefficient of 206%, (monitoring public places and service categories) with a coefficient of 212%, (improving disciplinary methods and changing reaction norms) With a coefficient of 201%, (change in the structure of the police) with a coefficient of 196% and (accountability of institutions by the police) with a coefficient of 193%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • Police
  • Child-Friendly City
  • Children's Rights