دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1400 
ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران

صفحه 105-117

10.22034/jccj.2023.387373.1208

روح الله اله بداشتی؛ سیدعلی میرابراهیمی؛ جان احمد آقایی؛ محمدعلی قربانی