ممانعت از اقرار به جرایم منافی عفت در فقه و حقوق ایران در پرتو نظر‌یه‌های جرم‌شناسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم از آنجایی که اقرارکننده به ضرر خویش خبری را بیان می‌کند در فقه اسلامی و همچنین حقوق ایران جایگاهی خاصی در اثبات جرایم دارد، حال در جرایم منافی عفت گرچه اقرار با کمیت متفاوتی در جهت اثبات جرم هم در حقوق ایران و هم در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن به‌دلیل آثاری که بر اثبات این جرایم از حیث نوع و میزان مجازات که بعضاً سلب حیات را به دنبال دارد و همچنین از جهت تخفیف جایگاه اجتماعی مجرم و بعضاً بزه‌دیده (در مواردی که شناسایی شده باشد) قاضی سعی در ممانعت از اقرار چنین فردی به اینگونه جرایم دارد که بدون تردید در راستای بزه‌پوشی که مورد تأیید فقه اسلامی است و در راستای جلوگیری از برچسب‌زنی می‌باشد. قانون‌گذار کیفری در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست‌های پیش‌گفته، قاضی را به توصیه کردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمی که بدواً قصد اقرار دارد در صورتی که شاکی نداشته باشد مکلف نموده است. موضوع مهمی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اِعمال ممانعت از اقرار در جرایم منافی عفت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventing the Confession of Crimes against Chastity in Iranian Jurisprudence and Law in the Light of Criminological Theories

نویسندگان [English]

  • Seyed Ebrahim Ghodsi 1
  • Mosayeb Ghadami Azizabad 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 PhD Student, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Confession is one of the proofs of crimes. Since the confessor expresses news to his detriment, in Islamic jurisprudence and also in Iranian law, he has a special place in proving crimes. It is accepted in both Iranian law and Islamic jurisprudence, but because of the effects of proving these crimes in terms of the type and amount of punishment, which sometimes leads to death, as well as in terms of reducing the social status of the offender and sometimes the victim (in cases where the judge tries to prevent such a person from confessing to such crimes, which is undoubtedly in line with the offense that is approved by Islamic jurisprudence and in order to prevent labeling. In 2012, in Note 1 of Article 102 of the Code of Criminal Procedure, in line with the aforementioned policies, the Criminal Legislator obliged the judge to advice in order to cover up the crime and not to confess to the accused who initially intends to confess if he has no plaintiff. An important issue that has been addressed in this article is the limitation of the practice of preventing confession in crimes against chastity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confession
  • Crimes against Chastity
  • Jurisprudence
  • Law
  • Criminological Theories
  • Labeling