روابط حق امنیت و حق آزادی در اسلام و آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توأم با چالش‌های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه‌رو می‌شود که از جمله حوزه‌های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می‌باشد. ازاین‌رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسائل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می‌دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده‌سازی معرفی می‌کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می‌توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی‌بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations between the Right to Safety and Freedom in Islam and Criminal Procedure Law

نویسندگان [English]

  • Saeed Ayoobi Yazdi 1
  • Seyed Mehdi Mansouri 2
  • Mohammad Reza Rahmat 3
1
2
3
چکیده [English]

The right to freedom and the right to safety are among the human rights that are always accompanied by many theoretical challenges. From an executive point of view, there are many obstacles and uncertainties, including common areas of safety and freedom in criminal law, especially in Criminal Procedure Code. Therefore, in this paper, we have tried to discuss the relations between freedom and safety in the procedure laws approved in Post-Revolutionary Iran while presenting fundamental conceptual issues and presenting the existing relations between these two rights from the perspective of Islamic religion, as the basis of penal laws in Iran. From this descriptive-analytical study, it was concluded that in Islam, three types of relationship between security and freedom are imaginable. It can also be acknowledged that the Criminal Procedure Code of 2013 has eliminated all previous legal defects and ambiguities regarding the enjoyment of personal freedom and safety. By completely eliminating the issuance of mandatory temporary detention appointments, as well as the elimination of all mandatory detention appointments in certain laws, except for laws governing crimes of the armed forces, the law emphasizes the necessity of justifying temporary detention, reducing the detention period, the rights of individuals to review the legality of their detention and requesting their release, and protesting the right of individuals to arrest or detain themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Right to Safety
  • The Right to Freedom
  • Criminal Procedure Code