دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1400 
جستاری در برابری دیه زن و مرد

صفحه 91-99

10.22034/jccj.2022.354849.1067

معصومه کاظمی نسب؛ سید محسن رزمی؛ عباسعلی سلطانی؛ ابوالحسن سلطانی


اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری

صفحه 137-143

10.22034/jccj.2023.386581.1201

روح الله محمدی؛ محمد جواد باقى زاده؛ بهنام یوسفیان