تأثیر شبکه‌‌های اجتماعی مجازی بر بزه‌دیدگی نوجوانان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

امروزه استفاده ازشبکه‌‌های مجازی همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بی‌شماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولاً گروه‌‌های جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می‌‌گردند. اینکه شبکه‌‌های اجتماعی مجازی می‌تواند در بزه‌دیدگی نوجوانان در جامعه ما نقش به سزایی داشته باشد بررسی این موضوع در حال حاضر و ارائه راهکار‌های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه‌‌های اجتماعی مجازی در بزه‌دیدگی نوجوانان نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته است که از 30 سؤال تشکیل شده بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان شهر تبریز تشکیل می‌داد که از شبکه‌‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کردند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش در جامعه نوجوانانی است که از شبکه‌‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند که به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک، 220 نفر از آنها به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t و اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که دختران نوجوان بزه‌دیدگی بیش‌تری را در فضای مجازی تجربه می‌کنند (01/0p<)؛ همچنین رابطه معنی‌داری بین استفاده از شبکه‌‌های مجازی و بزه‌دیدگی نوجوانان (346/0r=) مشاهده شد. به علاوه این پژوهش نشان داد که خشونت، بی‌بندوباری و روابط با جنس مخالف به ترتیب بیش‌ترین آسیب‌‌های ناشی از بزه‌دیدگی برای نوجوانان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Networks on Juvenile Victimization

نویسندگان [English]

  • Alireza Jafarzadeh Kouchaki
  • Yaghoub Alizadeh
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Humanity, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study examined the role of social networks in the juvenile crime. The study was descriptive. The instruments consisted of a questionnaire of 30 questions was made by researcher. The study population consisted of all adolescent in Tabriz who used social networks. The sample in this study adolescents in society that use of social networks that Systematic random sampling method, 220 of them responded to the questionnaire. To analyze the data Descriptive analysis, t test and spearman correlation was used. The results of this analysis showed that there is a significance differences between boys and girls that using social networks (p<0/01), and girls tending more juvenile crime. Also, violence was the most juvenile crime that adolescents facing with. Other Result of this Research shows There is a significant Relation between using social networks and juvenile crime (sig=0.346). In fact, using more social networks can affect juvenile crime and increase it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Victimization
  • Adolescent