مطالعه تأثیر نظریات کنترل اجتماعی و خود کنترلی ( نظریه عمومی جرم) در زندان‌های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست‌کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش‌های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم‌هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان‌های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می‌باشد. یافته‌ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می‌تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Theories of Social Control and Self-control (General Theory of Crime) in Kermanshah and Evin Central Perison

نویسندگان [English]

  • Shahram Lorestani 1
  • Akbar Varvaei 2
  • Masoud Ghasemi 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Travis Hirschi and Michelle Gottfredon, in justifying how crime was committed, first articulated the theory of social control and then the general theory of crime. According to these two theories, people who have committed a crime, or at least the rate of crime committed by them, is very small, which is defined by four constraints, which are: Involvement, Correlation, Commitment and Belief to be controlled. Then, with the development of this theory, they came to the conclusion that in addition to the above four constraints, it is necessary to motivate and institutionalize self-control in childhood and mainly from 7 to 12 years old by proper upbringing and various teachings in children. Preparing forms based on the above theories and conducting interviews with about 600 people sentenced to imprisonment in various crimes in Kermanshah and Evin Tehran Central Prisons as a scientific solution to determine the extent of the impact of these theories is the subject of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Control
  • General Theory of Crime
  • Central Prison
  • Evin Prison
  • Tehran
  • Sentenced to Imprisonment