دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1401 
تهدیدات و جرایم سایبری علیه امنیت و چالش‌های پیش‌رو

صفحه 37-50

10.22034/jccj.2022.346287.1037

صادق مرادی؛ محسن شکرچی زاده؛ امیررضا نقش؛ غلامحسین مسعود