تهدیدات و جرایم سایبری علیه امنیت و چالش‌های پیش‌رو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

امنیت از مؤلفه‌های اساسی کارآمدی و و ارائه خدمات به شهروندان و فراتر از آن بقاء نظام‌های سیاسی موجود است. جرایم علیه امنیت همواره از موضوعات مهم و محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تهدیدات و جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و چالش‌های آینده آن پرداخته شود. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی است که جرایم سایبری مانند جاسوسی و دسترسی غیر مجاز سایبری از جمله جرایم علیه امنیت است که جرم‌انگاری شده است. اما امنیت در معرض تهدیدهای سایبری مهم دیگری نیز قرار دارد که چالش‌های آینده امنیت محسوب می‌شود. تروریسم سایبری، جنگ سایبری، اخلال و هک سایبری، فشینگ، فارمینگ، اسمیشینگ از جمله تهدیدهای امنیتی است که به دلیل ماهیت نامشخص چالش‌های امنیتی موجود در فضای سایبر از چالش‌های آینده محسوب شده و مقابله با آن نیازمند پیشگیری کیفری و غیرکیفری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cybercrime and Threats against Security and the Challenges Ahead

نویسندگان [English]

  • Sadegh Moradi 1
  • Mohsen Shekarchizadeh 2
  • Amirreza Naghsh 3
  • Gholamhossein Masoud 2
1 Ph.D Student, Department of Law, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Security is considered as one of the basic elements of efficiency and providing services to citizens and beyond that, it is the survival of existing political systems. Crimes against security have always been an significant topic of discussion. The present paper is an attempt to examine the threats and crimes against security in the Iranian legal system and its future challenges. The present paper is an analytical descriptive study and using the library method to investigate the subject under study. The findings of the study show that cyber crimes, such as espionage and unauthorized cyber access are among the crimes against security that have been criminalized. But security is also exposed to other important cyber threats that pose future security challenges. Cyber terrorism, cyber warfare, cyber disruption and hacking, phishing, farming, and smashing are among the security threats that are considered as future challenges because of the unclear nature of cyber security challenges, and dealing with it requires criminal and non-criminal prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Crimes
  • Cyber Threat
  • Cyber Disruption