حمایت از آزادی بیان در فقه و حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

آزادی بیان از مهم‌ترین قواعد حقوق بشری است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به رویکرد فقه در حمایت از آزادی بیان و ضمانت کیفری آن در حقوق کیفری ایران پرداخته شود. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی‌شده این است که حمایت از آزادی بیان در فقه چه جایگاهی داشته و حقوق کیفری ایران در حمایت از آزادی بیان چه سازوکارها و ضمانت اجرایی اندیشیده است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مطابق قواعدی چون جدل احسن، ضرورت مشورت، پذیرش نقد و انتقاد در سیره پیامبر، آزادی بیان پذیرفته‌شده است اما این آزادی مطلق نبوده و در مواردی چون افتراء به خداوند، پیامبر و ائمه، ارتداد با محدودیت مواجه است. همچنین در حقوق کیفری ایران، موضوع حمایت صریح از حق آزادی بیان مورد غفلت واقع‌شده و تنها در مواردی خاص به اشاره‌ای جزئی از مصادیق آن، به هنگام جرم‌انگاری موارد استثناء بر آزادی بیان، اکتفاء شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supporting Freedom of Expression in Jurisprudence and Iranian Criminal Law

نویسنده [English]

  • Mounes Keshavarz
M.A, Department of Private Law, Faculty of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
چکیده [English]

Freedom of expression is one of the most important human rights rules that have always been debated.In the present paper, an attempt has been made to address the jurisprudence approach in supporting freedom of expression and its criminal guarantee in Iranian criminal law.The main question that has been raised and examined in this regard is what is the position of protection of freedom of expression in jurisprudence and what mechanisms and executive guarantees has Iranian criminal law devised in support of freedom of expression. The present paper is a descriptive-analytical, applying the library method.The findings show that in jurisprudence, according to rules such as good debate, the need for consultation, acceptance of criticism and criticism in the Prophet's life, freedom of expression is accepted. But this freedom is not absolute and in cases such as defamation of God, the Prophet and the Imams, and apostasy has some limitations. Also, in Iranian criminal law, the issue of explicit protection of the right to freedom of expression has been neglected, and only in special cases has a mere reference to its examples been sufficient when criminalizing exceptions to freedom of expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Expression
  • Consultation
  • Defamation
  • Apostasy