دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1401 
تأثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران

صفحه 101-108

10.22034/jccj.2022.353380.1107

نفیسه کریمی یزدی؛ ابراهیم یاقوتی؛ محمد جواد جاوید