تأملی بر چالش‌های اثبات خشونت‌های خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قاﺋمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قاﺋمشهر، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، مؤسسه آموزش عالی فروردین، قاﺋمشهر، ایران.

چکیده

از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مسأله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی‌ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه‌دیده شده است. یافته‌های پژوهش مؤید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تأثیر جنسیت بزه‌دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت‌های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. چالش‌های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مسأله در محاکم دادگستری تأثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز‌ه‌دیده خشونت خانگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Challenges of Proving Domestic Violence against Women in the Evidence System

نویسندگان [English]

  • Nasim Basandeh 1
  • Hasan Hajitabar Firoozjai 2
  • Hosein Foroughiniya 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law, Faculty of Humanity, Ayatollah Amoli, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Farvardin Institute of Higher Education, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

One of the most important issues in the field of evidence structure of crimes in the criminal law system is the issue of adopting a gender centered approach, which has led to shortcomings and shortcomings in proving some crimes, including domestic violence against women victims. Findings of the study confirm that in the field of domestic violence against women, evidence of confession, testimony of witnesses, oath and knowledge of the judge have been affected by the victim's gender and women to prove domestic violence due to lack of witnesses, non-confession of husband and rejection of women's testimony They face challenges in some areas. The challenges of proving domestic violence against women, both in the field of enforcement, ie complaining and referring to law enforcement, judicial and forensic authorities, and in the field of justice and handling this issue in the courts, have affected and hindered the way for women to exercise their rights as women. The victim is domestic violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence of Litigation
  • Violence
  • Domestic Violence against Women
  • Gender-based Evidence