شاخص‌های کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ ایران با تکیه بر آموزه‌های فقهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص­های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام‌های عدالت کیفری در دهه­های اخیر بوده است. مقصود از شاخص‌های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش‌گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای­بند باشند. یکی از مهم­ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص­های کنش قضایی، مبانی و آموزه­های فقهی است. یافته­های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص­های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می­دهد که اولاً؛ شاخص­های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه­های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام­های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن­ها، حکم‌فرما است. ثانیاً؛ عمده­ی مصادیق شاخص­های کنش قضایی در متون و آموزه‌های فقهی را می­توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه­های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص­های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش­بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص­های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم­ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می­رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه­های ابهام‌انگیز شاخص­های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of Judicial Action in Iran's Criminal Justice System Based on Jurisprudential Teachings

نویسندگان [English]

  • Zahra Akbari 1
  • Mohammad Ali Ardabili Ardabili 2
  • Mohammad Ashuri 3
  • Nasrin Mehra 4
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reforming the structure of the judicial system by clarifying the criteria of judicial action has been the concern of the majority of criminal justice systems in recent decades. The meaning of judicial action criteria is the requirements that judicial actors in general and criminal judges in particular must adhere to. One of the most important sources in order to know the criteria of judicial action is to refer to the foundations and doctrines of jurisprudence. The findings from the descriptive-analytical study of the aforementioned criteria in the current criminal justice system of Iran, relying on the foundations and teachings of jurisprudence, show that: first; The criteria of judicial action (both positive and negative), parallel to the difference in historical, political and religious contexts in different legal systems, are different and a kind of relativity rules over their examples. Secondly; Most of the examples of judicial action criteria in legal texts and doctrines can be seen in the form of the need to respect the rights of individuals (citizenship rights), the independence and impartiality of the judicial authority. Thirdly; in the current criminal justice system of Iran, the legislator, influenced by the principles and doctrines of jurisprudence, has determined the aforementioned criteria on a case-by-case basis. Fourthly; The Iranian legislator has taken steps to provide for the guarantee of execution in case of violation of the standards of judicial action, which can be mentioned as the most important law in this field, along with scattered laws, the law on monitoring the behavior of judges. Despite what has been said, it seems that the Iranian legislator has remained silent regarding the ambiguous aspects of the indicators of judicial action and the results of not complying with them in the implementation of fair proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Independence
  • Impartiality
  • Citizen's Rights
  • Criminal Justice
  • Judicial Action