چالش‌ها و کاستی‌های سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور حمایت کیفری از سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

3 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

جذب سرمایه­گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه­های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه­گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می­نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه­گذاریِ خارجی نشان می­دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه­گذاریِ خارجی در متون و آموزه­های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش­ها و کاستی­هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه­گذاری خارجی به چشم می­خورند. چالش‌هایی همچون عوام­گرایی کیفری، مدیریت­گراییِ کیفری و امنیت­گرایی و کاستی‌هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه­ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه­گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده­اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه­گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه­های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Iran's Legislative Criminal Policy in Criminally Support of Foreign Investment

نویسندگان [English]

  • Safdar Yousefi 1
  • Mansour Atasheneh 2
  • Mohsen Shekarchizadeh 3
1 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran. Assistant Professor, Department of Law, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Attracting foreign investment is one of the most important requirements for economic growth and development, which has been seriously considered by various countries in the past decades. One of the most important platforms for attracting foreign investment is the existence of an efficient legal system. Legal criminal policy plays an important role in this regard. The descriptive-analytical study of Iran's legislative criminal policy approach to foreign investment shows that despite the requirements related to foreign investment in jurisprudential texts and doctrines (including the rules of negation of difficulty and harm, the sanctity of contributing to sin and harmlessness), in The aforementioned criminal policy, challenges and shortcomings are visible in order to criminally support foreign investment. Challenges such as criminal populism, criminal managementism and securityism and shortcomings such as the lack of comprehensive criminal protection of intellectual property rights standards, lack of stability in the relevant laws and also the lack of coherent criminal policy, each of which in a way, the effectiveness of the current legislative criminal policy system. In order to support foreign investment, they have faced serious doubts. It seems that the approval of a comprehensive law regarding foreign investment and avoiding the adoption of procedures based on scattered legislation in connection with this issue is the first and necessary step in solving the mentioned problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudential Requirements
  • Criminal Protection
  • Foreign Investment
  • Legislative Criminal Policy
  • Criminal Justice System