بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش‌گیری از جرم علیه شهروندان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

10.22034/jccj.2022.355628.1071

چکیده

دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت‌های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش‌گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه‌معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش‌گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می‌کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش‌گیری به‌ویژه پیش‌گیری اجتماعی شامل پیش‌گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع ‌شده که اجرای آن‌ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم‌ترین آنها پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش‌گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش‌گیری از مهم‌ترین نارسایی‌ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-Legal Study of the Government's Responsibility in Prevention of Crimes against Citizens

نویسندگان [English]

  • Amin Rostami 1
  • Afshin Jafari 2
  • Amir Mohammad Sediqian 3
1 PhD student in public law, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran.
چکیده [English]

Governments have many responsibilities towards citizens. Establishing security and preventing crimes against citizens is one of these important responsibilities. In this paper, an attempt is made to investigate this important issue that what is the approach of jurisprudence and law towards this government's responsibility. The present paper is descriptive and analytical and investigates the mentioned subject using the library method. The results indicate that in jurisprudence, rules such as enjoining what is good and forbidding what is evil, the rule of prohibition of detriment, and the principle of necessity for the implementation of Islamic rules oblige the government to prevent crimes against citizens. In positive law, government, in its general sense, is responsible for prevention, especially social prevention, including situational prevention and growth-oriented prevention. In the constitution and other laws, regulations and duties have been established to meet the material and spiritual needs of people, and enforcing them and providing the basis for the application of the provisions of the law is the responsibility of the government, which is effective in reducing the commission of crimes. Founding of a proper and fair economy according to Islamic principles to create welfare and eradicate poverty play an effective role in preventing crimes against citizens. Multiplicity of laws and unclear mechanism for implementation of government's obligations in the field of prevention are the most important inadequacies in this regard, which needs to be taken into account by the legislative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Responsibility
  • Prevention
  • Crime
  • Citizens