تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

یکی از ضروری‏ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی ‏اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می‌شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به‌طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Religious Branches Views in Proving the Punishment of Adultery

نویسندگان [English]

  • mahrokh allahyari 1
  • ali faghihi 2
  • akbar fallah 2
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

One of the most essential issues for the implementation of the penal provisions of Islam, including the Hadd of adultery, is to prove it. Due to the problem of adultery in today's society and the existence of differences in the jurisprudential opinions of Islamic religion branches, the question arises as to how the Islamic religions agree or disagree in proving the extent of adultery? In this article, using the library review method, the researcher has stated the way to prove the extent of adultery between the five religions and then, he has applied to match its arguments. In Imami criminal jurisprudence, proof of the Hadd for adulterer is realized through four times confession of the guilty or the testimony of the witnesses and also among the Sunnis, all of them agree to prove the crime of adultery through the confession of the adulterer and adulteress,  as well as the testimony of the witnesses. Despite the differences between the religion branches, the Fatwas of the Imami and Sunni jurists do not differ in general, but in most cases there is a consensus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Adultery
  • Islamic Branches