بررسی فقهی دیه تراجنسیتی‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

چکیده

تراجنسیتی یکی از موضوعات مهمی است که علاوه بر پزشکی از منظر فقهی و حقوقی نیز همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این پرسش مهم پرداخته شود که از منظر فقهی، چه موازینی بر دیه تراجنسیتی‌ها حاکم است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای سؤال مورد اشاره، بررسی ‌شده است. بر اساس یافته‌ها، تراجنسیتی نوعی اختلال جنسیتی است که فرد مبتلا ازنظر روانی از هویت جنسی خود ناراضی است و اقدام به تغییر جنسیت می‌کند. از دیدگاه فقهی، دیه افراد تراجنسیتی قبل از جراحی و تغییر جنسیت تابع جنسیت پیشین است. بدین معنی چنانچه فرد ترنس به‌عنوان یک زن شناخته ‌شود، مطابق موازین فقهی، دیه یک زن شامل وی می‌شود اما این افراد عموماً تغییر جنسیت داده و به هویت جنسی مطلوب خویش تبدیل می‌شوند در این صورت دیه وی تابع جنسیت تغییر یافته است. ملاک محاسبه دیه شخصی که تغییر جنسیت داده، زمان مطالبه دیه است و نه زمان جراحت، بنابراین دیه این افراد بر اساس جنسیت‌ جدید محاسبه و مطالبه می‌شود. حتی اگر تغییر جنسیت تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت استانداردهای پزشکی بین فاصله زمانی وقوع حادثه و زمان مطالبه دیه صورت بگیرد، بازهم دیه فرد با جنسیت جدید محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Investigation of Rules Governing Transgenders' Blood Money

نویسنده [English]

  • Abdolreza Farhadian
Assistant Professor, Department of Law, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Transgenderism is one of the important issues that has always been the subject of debate from the point of view of jurisprudence and law. In this paper, an attempt is made to address this important question that what are the rules governing the blood money of transgenders from a jurisprudential point of view? The present paper is descriptive and analytical, and the mentioned question is investigated using the library method. According to the findings, transgenderism is a type of gender disorder in which the affected person is psychologically dissatisfied with their gender identity and tries to change gender. From a jurisprudential point of view, if a transgender person is recognized as a woman, the blood money of a woman is considered for her according to jurisprudential rules, but these people generally change their gender and become their desired gender identity, in this case, their blood money is subject to the changed gender. The criterion for calculating the blood money of a person who has changed gender is the time of claiming the blood money and not the time of the injury, therefore, the blood money of these people is calculated and demanded based on the new gender, even if the gender change is performed under the supervision of a specialist doctor and in compliance with medical standards between the time of the accident and the time of the claim, the blood money of the person will be still calculated with the new gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Money
  • Transgender
  • Gender Change
  • Time of Demand
  • Time of Incident