بررسی تطبیقی نقش قانون در توسعه پایدار (مطالعه موردی امنیت قضایی با تکیه بر بازداشت غیرقانونی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2022.356901.1079

چکیده

توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل­های آتی دارای شاخص­های متعددی است. یکی از اصلی­ترین شاخص­های توسعه پایدار امنیت است. از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام­آوری که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم­ترین هدف آن ایجاد امنیت برای شهروندان است. بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند خورده و امنیت رابط آن­ها قرار گرفته است به گونه­ای که میزان امنیت با چگونگی قانون در یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار تأثیرگذار می­باشد. امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم­ترین ابعاد آن امنیت قضایی است که تأمین­کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در میان شهروندان است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش و تأثیر قانون در توسعه پایدار یکی از اساسی­ترین مؤلفه­های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین­المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Law in Sustainable Development (Case Study of Judicial Security Based on Illegal Detention)

نویسنده [English]

  • seyed ali rabbani mousaviyan
Assitant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
Sustainable development means meeting the needs of the present generation without harming the needs of future generations. It has several indicators. One of the main indicators of sustainable development is security. On the other hand, the law means binding rules and regulations imposed by the competent authority. These are the goals whose most important goal is to create security for the citizens. Therefore, law and sustainable development are linked in the concept of security and security is their interface so that the level of security is directly related to the law and the law is effective in sustainable development by creating security, which is the turning point of the two categories. It has different dimensions and one of the most important dimensions is judicial security, which provides justice in society and creates trust and peace among citizens. In this study, while examining the role and effect of law in sustainable development, one of the most basic components of judicial security, namely the prohibition of illegal detention in order to establish sustainable development in various levels of international instruments, foreign and domestic law has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Role of Law
  • Judicial Security
  • Citizens' Trust
  • Illegal Detention