دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1401 
اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین‌المللی

صفحه 39-44

10.22034/jccj.2022.357792.1084

نگار ایرانی پور؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری


قواعد فقهی حاکم بر تعزیرات در فقه امامیه

صفحه 129-142

10.22034/jccj.2023.379902.1164

سیف اله سجادی نسب؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده